Thông tin công bố
Ngày đăng: 06/05/2022
KHL CBTT Về việc họp ĐHĐCĐ thường niên 2022
Ngày đăng: 05/05/2022
Thay đổi người đại diện CBTT từ ông Lê Đức Dũng sang bà Phạm Thị Huế
Ngày đăng: 31/03/2022
CBTT chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
Ngày đăng: 03/12/2021
KHL: Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của cổ đông Lê Thị Huyền Trang
Ngày đăng: 22/11/2021
Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn của cổ đông Bùi Thị Thu
TIN NỔI BẬT