Hội đồng quản trị của Khoáng sản Hưng Long do các cổ đông sáng lập đề cử. Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị KHL là thay mặt đại hội đồng cổ ông giao việc, giám sát và hỗ trợ Ban Tổng giám đốc KHL trong công việc thực hiện chiến lược kinh doanh, các mục tiêu phát triển và điều hành KHL trong khuôn khổ điều lệ hoạt động công ty mà đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua.

1.    Bà Phạm Thị Hinh        - Chủ tịch Hội đồng quản trị
2.    Ông Khổng Đức Thiện     - Thành viên Hội đồng quản trị
3.    Ông Vũ Xuân Công         - Thành viên Hội đồng quản trị
4.    Ông Tạ Quang Mạnh         - Thành viên Hội đồng quản trị
TIN NỔI BẬT